I. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter) lub ze strony internetowej www.wadowice.pl lub z załącznika poniżej tego opisu.

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (pl. Jana Pawła II 23, parter)

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Obsługi Ruchu Turystycznego – ul. Kościelna 4, Wadowice, telefon – 33 873 23 65

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Wadowice
2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zaświadczenia.

VI. OPŁATY:
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należną Gminie Wadowice można uiszczać:
a) bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wadowicach
 ING Bank Śląski S.A. O/Wadowice
Nr Konta: 80 1050 1445 1000 0023 5759 9998
b)w Kasie Urzędu Miejskiego w Wadowicach (pl. Jana Pawła II 23)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (wg Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2022 r., poz. 2142/).

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni.

VIII.  TRYB  ODWOŁAWCZY:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia - odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Wadowic w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

INNE INFORMACJE:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach.


Załączniki: