Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.it.wadowice.pl

Urząd Miejski w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Informacji Turystycznej w Wadowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Brak opisu słownego zdjęć i rysunków.
 • Stosowanie załączników w formie pdf.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Umieszczone na stronie filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.
 • Trwają prace nad wprowadzeniem opisu słownego zdjęć i rysunków.
 • Brak możliwości zastosowania wersji edytowalnej części załączników ze względu na tworzenie ich w specjalistycznym oprogramowaniu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-10.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Maciąg - Pająk, dostepnoscc@wadowice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 338731811 wew.230 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • małopolskie
 • wadowicki
 • Wadowice
 • Wadowice
 • Kościelna 4
 • 34-100

Parking

 • Nie mamy parkingu.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Prowadzi do niego jedno wejście od ul Kościelnej, przy którym nie ma schodów.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem

 • Biuro CIT znajduje się na parterze budynku i prowadzą do niego pierwsze drzwi po prawej stronie korytarza. Pierwsze drzwi po lewej stronie korytarza prowadzą do biura i kasy Muzeum Miejskiego w Wadowicach. Na pierwszym piętrze budynku znajduje się wystawa stała muzeum. W podziemiach kawiarnia do której prowadzą tylko schody.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.

Aplikacje mobilne

 • Szlak Karola Wojtyły - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threestep.szlakkarola&gl=PL
 • Galicyjskie Wadowice - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.wadowice&gl=PL

Dodatkowe informacje