I. PODSTAWA PRAWNA:
Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu
(Art. 35 ust. 2 i 3, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3-5, art. 40 ust. 3-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych - Dz. U. z 2020 r. poz.2211 tekst jednolity. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 tekst jednolity).
Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).
Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.
Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się m.in.: ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska.
Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Zatem rolnicy prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne są zobowiązani do dokonania zgłoszenia!

II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (Pl. Jana Pawła II 23, parter), ze strony internetowej  www.wadowice.pl lub z załącznika poniżej tego opisu.

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach ( Pl. Jana Pawła II 23, parter)

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Obsługi Ruchu Turystycznego – ul. Kościelna 4, Wadowice, telefon – 33 873 23 65

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Wadowice.
2. Załączniki:
a) opis obiektu (formularz opisu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury),
b) deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (formularz opisu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury),

VI. OPŁATY:
Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

VII. TERMIN  I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Procedura wpisu do ewidencji trwa do 30 dni.

VIII. TRYB  ODWOŁAWCZY:
W przypadku odmowy wpisu do ewidencji - odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Wadowic w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

IX. INNE INFORMACJE:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę lub w Biurze Obsługi Mieszkańca.

UWAGI:
1. Na terenie Gminy Wadowice ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Wadowic.
2. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
3. Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów. Karty te zawierają: określenie właściciela, zarządzającego lub dzierżawcy obiektu, świadczącego usługi hotelarskie, nazwę i adres obiektu, informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczenia usług oraz informację o liczbie miejsc noclegowych. Karty ewidencyjne obiektu mogą być udostępniane do wglądu jedynie w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

 


Załączniki: